Oznámenie č. 107/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 2 - Pravidlá lietania

Čiastka 26/1992
Platnosť od 12.03.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 2. aprílom 1992.