Vyhláška č. 106/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu

Čiastka 26/1992
Platnosť od 12.03.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.1992 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.