Opatrenie č. p1/c73/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991
Účinnosť od 09.09.1991

OBSAH