Oznámenie č. 78/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu

Čiastka 16/1991
Platnosť od 01.03.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.

78

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Štátna banka česko-slovenská

vydali Federálne ministerstvo financií podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Zb. o cenách a § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb., Ministerstvo financií Českej republiky podľa § 35 zákona Českej národnej rady č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky a obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Zb. o cenách, Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Zb. o cenách a Štátna banka česko-slovenská podľa § 391 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov výnos o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu z 22. februára 1991, FMF č. V/3-4/307/1991, MF ČR č. 122/6940/1991, MF SR č. 7/637/1991, ŠBČS č. 166/11/1991. Výnos upravuje podmienky, za ktorých sa poskytuje finančná, úverová a iná pomoc stavebným bytovým družstvám na družstevnú bytovú výstavbu, a spôsob určenia výšky úhrady za užívanie družstevných bytov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1991. Výnos bude publikovaný vo Finančnom spravodajcovi.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií Českej republiky, Ministerstve financií Slovenskej republiky a na okresných úradoch.