Vyhláška č. 58/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov

(v znení č. 24/1992 Zb.)

Čiastka 13/1991
Platnosť od 01.03.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 20.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 10/1993 Z. z.