Oznámenie č. 567/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

Čiastka 107/1991
Platnosť od 31.12.1991 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 67/1993 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 1993. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 228/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 27. augusta 1994.