Oznámenie č. 566/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

Čiastka 107/1991
Platnosť od 31.12.1991 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992. Výnos je zmenený výnosom z 13. augusta 1992 č. p. ES-206/15-92 (oznámenie č. 449/1992 Zb.) s účinnosťou od 1. októbra 1992. Predpisom č. 519/1992 Zb. sa zrušujú ustanovenia § 1 až § 28 a § 83 až § 89 tohto výnosu s účinnosťou ...

566

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 49 ods. 3, § 59 ods. 2 a § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb., o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike výnos zo 16. decembra 1991 č. p. ES-528/15-19 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a upravujú sa ním podmienky nároku na peňažné a naturálne náležitosti, ako aj podmienky nároku na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré policajtovi vznikli pri plnení služobných povinností.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Výnos bude publikovaný vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doňho nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru Slovenskej republiky.