Oznámenie č. 566/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

Čiastka 107/1991
Platnosť od 31.12.1991 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992. Výnos je zmenený výnosom z 13. augusta 1992 č. p. ES-206/15-92 (oznámenie č. 449/1992 Zb.) s účinnosťou od 1. októbra 1992. Predpisom č. 519/1992 Zb. sa zrušujú ustanovenia § 1 až § 28 a § 83 až § 89 tohto výnosu s účinnosťou ...