Oznámenie č. 516/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992

Čiastka 98/1991
Platnosť od 18.12.1991