Vyhláška č. 514/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Čiastka 98/1991
Platnosť od 18.12.1991 do31.05.2009
Účinnosť od 18.12.1991 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.12.1991 - 31.05.2009