Zákon č. 498/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)

(v znení č. r1/c40/1992 Zb.)

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991
Účinnosť od 01.01.1992