Vyhláška č. 473/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby

Čiastka 91/1991
Platnosť od 22.11.1991
Účinnosť od 22.11.1991

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.11.1991 Aktuálne znenie