Zákon č. 455/1991 Zb.Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Čiastka 87/1991
Platnosť od 15.11.1991
Účinnosť od 01.04.2008 do31.12.2008