413

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 19. září 1991

o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole

Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, stanoví:


§ 1

Obecná ustanovení

(1) Účelem této vyhlášky je úprava provádění registrace průmyslově vyráběných krmiv, jejich dodavatelů a státní odborné kontroly. Cílem vyhlášky je zabránit zkrmování takových krmiv, která negativně ovlivňují výživnou hodnotu krmné dávky, zdraví zvířat, jakost výrobků živočišné výroby a průnik škodlivých látek do potravinového řetězce.

(2) Dodavatelem krmiva se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která na území České republiky uskutečňuje výrobu nebo dovoz krmiv, anebo tyto uvádí do oběhu.

§ 2

Krmiva – krmné směsi – premixy

Krmivem se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré organické a anorganické látky nebo směsi těchto látek, určené ke krmení zvířat. Jsou to například suroviny, kompletní a doplňkové krmné směsi, minerální nebo minerálně-vitaminové směsi, premisy anorganických a organických látek1) nebo látek se specifickými biologickými účinky (dále jen „premixy“).

§ 3

Receptury

(1) Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „ministerstvo“) určuje dodavatelům závazný postup pro tvorbu receptur kompletních a doplňkových krmných směsí, minerálních a minerálně-vitaminových směsí (dále jen „krmných směsí“). Stanoví základní ukazatele obsahu a zastoupení hlavních komponentů (nositelů živin) pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat a dále suroviny, které mohou být k výrobě krmných směsí a premixů použity.

(2) K výrobě krmných směsí a premixů nesmí být používáno surovin, které nejsou stanoveny ministerstvem na základě doporučení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „kontrolní organizace“), anebo neodpovídají stanoveným požadavkům v technických normách a právních předpisech. Výjimkou jsou krmiva určená ve smyslu § 4 odst. 3. písm. c) pro biologické zkoušení.

§ 4

Registrace krmiv a jejich dodavatelů

(1) Registrací se rozumí zápis krmiv a jejich dodavatelů do registru.

(2) Krmiva podléhající zápisu do registru mohou vyrábět, dováže a uvádět do oběhu pouze dodavatelé, kteří jsou zapsáni v registru.

(3) Registraci podléhají veškerá krmiva s výjimkou:

a) zrnin a olejnin,

b) úsušků píce a úsušků okopanin, pokud jsou vyráběny pro vlastní potřebu,

c) krmiv určených pro účely bilančních a krmných pokusů povolených kontrolní organizací nebo krmiv vyráběných v rámci zkušební výroby v rozsahu schváleném pověřenou kontrolní organizací,

d) statkových objemových krmiv,

e) vodnatých průmyslových krmiv (pivovarské mláto, kvasničné mléko, syrovátka, mlékárensky upravené mléko, podmáslí, cukrovarské řízky, škrobárenské zdrtky, melasa, krmné hydrolyzáty, odpadní šlempy, lihovarské výpalky a krmné pasty),

f) látek se speciálními biologickými účinky, které se nepoužívají samostatně ke krmení zvířat a jsou uvedeny v seznamu povolených surovin pro výrobu krmných směsí a premixů.

(4) Registr krmiv a jejich dodavatelů působících na území České republiky vede kontrolní organizace.

(5) Dodavateli, který vyrábí krmiva jiným než registrovaným technologickým postupem nebo používá k výrobě neověřené technologické zařízení anebo vyrábí, uvádí do oběhu nebo zkrmuje neregistrovaná krmiva, může být zastavena výroba, expedice nebo zkrmování.2)

(6) Kontrolní organizace musí dodržet mlčenlivost, pokud se jedná o registraci krmiva, které je v tuzemsku nebo v zahraničí chráněno patentovým právem.

(7) Pokud dodavatel neuskuteční výrobu do jednoho roku od registrace nebo přeruší výrobu na dobu delší než jeden rok, kontrolní organizace zruší platnost registrace krmiva. O svém rozhodnutí vyrozumí dodavatele nejpozději do 7 dnů od jeho vydání.

§ 5

Ohlašovací postup

(1) Ohlášení výroby nebo dovozu krmiva se žádostí o registraci předkládá dodavatel ve třech vyhotoveních kontrolní organizaci.

(2) Žádost o registraci musí obsahovat:

a) název, sídlo a IČO dodavatele,

b) název krmiva, krmné směsi, případně zkratku podle technických norem,

c) obchodní název krmiva, případně slovní a obrazové vyjádření ochranné známky, pokud bude používána,

d) hodnoty jakostních znaků a použité zkušební metody,

e) surovinové složení krmné směsi,

f) krmný návod nebo návod k použití,

g) technický popis obalů nebo odkaz na technickou normu včetně uvedení způsobu přepravy, pokud je krmivo přepravováno jinak než v obalech,

h) vzor nálepky (štítku, visačky nebo jiného způsobu označení) v souladu s technickou normou,

i) seznam jednotlivých výroben vyrábějících krmivo,

j) tři vzorky registrovaného krmiva o požadované hmotnosti podle technické normy pro účely ověření jakosti a analytických metod,

k) uvedení metod zkoušení, popřípadě odkaz na technickou normu pro metody zkoušení,

l) kompletní rozbor na výživnou hodnotu a jakostní znaky,

m) ověřený technologický postup (u tuzemských dodavatelů),

n) vyjádření příslušného územního orgánu ochrany životního prostředí (u tuzemských dodavatelů).

(3) Pokud dodavatel krmiv zahraniční provenience nemůže z důvodu ochrany patentových práv předložit zastoupení jednotlivých surovin, oznámí toto kontrolní organizaci a současně upozorní zahraničního dodavatele na povinnost zaslání těchto údajů kontrolní organizaci.

(4) Kontrolní organizace prověří nejdéle do 30 dnů nezbytné náležitosti, a pokud zjistí neúplnost nebo nesprávnost podkladů, bezodkladně vrátí žádost s konkrétním upozorněním žadateli.

(5) Pokud žádost o registraci krmiva obsahuje požadované náležitosti a nebyly shledány nedostatky v podkladech, kontrolní organizace žádost registruje po vyjádření organizace oprávněné posuzovat krmiva z hlediska veterinární péče.

(6) V případě potřeby má kontrolní organizace právo vyžádat si od dodavatele další údaje, pokud jsou nezbytné k řádnému vyřízení žádosti o registraci.

(7) Kontrolní organizace je povinna nejdéle do 30 dnů od provedení registrace sdělit dodavateli evidenční číslo pod kterým je krmivo a dodavatel registrován.

§ 6

Schvalovací postup

(1) Žádost o registraci krmiva a dodavatele na základě schvalovacího postupu se předkládá způsobem stanoveným v § 5 odst. 1 vyhlášky a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 5 odst. 2 a 3 vyhlášky. Kontrolní organizace může od požadování některých náležitostí upustit.

(2) Nedílnou součástí podkladů pro schvalovací řízení jsou u nových krmiv výsledky biologického zkoušení, popřípadě testace stability, které byly získány při ověřování krmiva kontrolní organizací nebo jinou oprávněnou organizací.

(3) Biologické zkoušení krmiv se provádí podle metodických postupů uvedených v technických normách nebo podle postupů vydaných kontrolní organizací.

(4) Dodavatel je povinen dodat k provedení biologického zkoušení požadovanou hmotnost ověřovaného krmiva.

(5) Kontrolní organizace může po konzultaci s organizací oprávněnou posuzovat krmiva z hlediska veterinární péče upustit od biologického zkoušení nového dováženého krmiva v případech, kdy dodavatel předloží spolu se žádostí výsledky biologického zkoušení platné v zahraničí.

(6) Kontrolní organizace si může vyžádat další speciální expertizy v případech, kdy to skladba schvalovaného krmiva vyžaduje.

(7) Při biologickém zkoušení se krmivo podává zvířatům podle krmného návodu dodavatele. Kontrolní organizace není povinna provádět dodatečné úpravy krmného návodu, pokud zjistí před nebo při biologickém zkoušení jeho nedostatky.

(8) Kontrolní organizace může odložit zahájení laboratorního a biologického zkoušení krmiva v případě, že dodavatel nesplní termíny dodání zkoušeného krmiva.

(9) Kontrolní organizace na základě vlastního ověřování, popřípadě na podkladě ověření jiných oprávněných organizací zpracuje souhrnnou dokumentaci.

§ 7

Zápis do registru

(1) Kontrolní organizace provede zápis do registru na základě souhrnné dokumentace. O zápisu nebo zamítnutí písemně vyrozumí dodavatele včetně sdělení důvodu odmítnutí.

(2) O registraci krmiv vede kontrolní organizace evidenční list, který obsahuje tyto údaje:

a) název krmiva, zkratku, popřípadě obchodní název krmiva,

b) znak a evidenční číslo,

c) název a adresu dodavatele,

d) krmný návod, popřípadě návod k použití krmiva,

e) datum podání žádosti,

f) datum registrace krmiva, dodavatele,

g) datum zrušení výroby.

(3) Veškeré doklady, které byly předloženy při ohlašovacím nebo schvalovacím postupu se archivují u kontrolní organizace nejméně po dobu pěti let.

(4) Údaje uvedené v registru, které se týkají ochrany patentových práv, nesmí být zveřejňovány.

(5) Zápis krmiva do registru platí po dobu pěti let od vydání rozhodnutí o registraci nebo od schválení poslední změny.

(6) Kontrolní organizace může zápis do registru zrušit, zjistí-li že dodavatel nedodržuje podmínky stanovené v § 5 a 6 této vyhlášky.

(7) Dodavatel je povinen bezodkladně předkládat kontrolní organizaci oznámení o veškerých změnách údajů oproti původní žádosti a žádat o jejich schválení, nejpozději však do 30 dnů od uskutečnění změny. Pokud se změna vztahuje k jakostním znakům, technologickému postupu nebo názvu krmiva, nesmí dodavatel do rozhodnutí o žádosti krmivo vyrábět nebo uvádět do oběhu.

(8) Náklady spojené s prováděním biologického nebo laboratorního zkoušení a s registrací hradí dodavatel.

(9) Zápisy o registraci o zrušení registrace zveřejňuje kontrolní organizace ve Věstníku ministerstva průběžně, nejméně dvakrát do roka.

§ 8

Zkušební výroba

(1) Rozsah a dobu zkušební výroby povoluje kontrolní organizace po vyjádření orgánů oprávněných rozhodnout o povolení k provozování výroby.

(2) Doba zkušební výroby nesmí překročit šest měsíců od zahájení výroby krmiva nebo využívání neověřeného technologického zařízení.

(3) Ve zkušební době je dodavatel povinen:

a) předem oznámit odběrateli, že se jedná o dodávky krmiva ze zkušební výroby,

b) označovat krmivo na obalu a v průvodních dokladech slovy „Zkušební výroba“.

(4) Zkušební výroba je zpravidla zaměřena na:

a) ověření optimálních parametrů nového technologického zařízení,

b) vymezení rozsahu jakostních znaků nového krmiva,

c) ověření vlivu technologie na jakost krmiva,

d) posouzení podkladů pro stanovení technické normy a metod zkoušení nového krmiva,

e) výrobu nového krmiva pro účely biologického zkoušení,

f) ověření technologického postupu.

§ 9

Odborná státní kontrola

(1) Kontrolní organizace se pověřuje odbornou státní kontrolou, která se zaměřuje na:

a) ověřování druhů a jakosti surovin používaných k výrobě krmiv, krmných směsí a premixů,

b) dodržování technologického postupu,

c) ověřování jakosti výrobků dodávaných nebo zkrmovaných.

(2) Výsledky státní odborné kontroly se uvádějí v protokolu, který musí být doručen dodavateli do 21 dnů od jejího ukončení. V případě porušení technických norem a požadavků ministerstva vydá kontrolní organizace rozhodnutí, kterému je dodavatel povinen se podrobit.

(3) Zjistí-li kontrolní organizace opakovaný výskyt vad nebo porušení podmínek registrace krmiva, je oprávněna zrušit registraci krmiva nebo registraci dodavatele.

(4) Odběr vzorků pro potřeby státní odborné kontroly se uskutečňuje u dodavatele nebo v distribuční síti za předpokladu, že budou splněny technické podmínky stanovené pro odběr vzorků platnou technickou normou a budou vyloučeny pochybnosti o identitě dodavatele vzorkovaného krmiva.

(5) Dodavatelé i odběratelé musí kontrolní organizaci umožnit odběr vzorků ve smyslu platných technických norem.

§ 10

Hodnocení vad

(1) Při posuzování vad kontrolovaných krmiv musí kontrolní organizace přihlížet k stanoveným tolerancím pro jednotlivé druhy vad. Tolerance stanovuje ministerstvo.

(2) Zjistí-li kontrolní organizace vady při výrobě nebo u odebraných vzorků krmiv, je toto považováno za porušení kvalitativních a dodacích podmínek.

§ 11

Přezkumné řízení

Dodavatel má právo požádat ministerstvo o přezkoumání rozhodnutí kontrolní organizace do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

§ 12

Úhrada nákladů

Odbornou státní kontrolu vykonává kontrolní organizace na vlastní náklady s výjimkou případů, kdy je výsledky rozboru vzorku prokázána vada krmiva. V těchto případech hradí náklady spojené s odběrem a rozborem vzorků dodavatel.


§ 13

Ustanovení společná a závěrečná

(1) Dodavatelé mohou postupovat podle dosavadních předpisů ještě šest měsíců po nabytí účinnosti vyhlášky.

(2) Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců, a vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 57/1983 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci výrobců.

(3) Zrušuje se vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 101/1985 Sb., o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991.


Ministr:

MVDr. Kubát v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Podle ČSN 46 7006 Společná ustanovení pro krmné směsi.

2) § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.