Oznámenie č. 371/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku

Čiastka 71/1991
Platnosť od 20.09.1991 do08.11.1994
Zrušený 30/1995 Z. z.