Oznámenie č. 366/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo

Čiastka 70/1991
Platnosť od 13.09.1991 do16.04.1996
Zrušený 186/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 ods. 1 dňom podpisu.

Pôvodný predpis

13.09.1991