Oznámenie č. 322/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 27. mája 1991.