Vyhláška č. 26/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Účinnosť od 01.02.1991

26

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 5. januára 1991,

ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej republiky

Federálne ministerstvo vnútra podľa § 6 ods. 3 zákona č. 115/1990 Zb. o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanovuje:


Používanie štátneho znaku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

§ 1

(1) Osoby, orgány a organizácie uvedené v § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 115/1990 Zb. o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „zákon“) môžu štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky1) (ďalej len „štátny znak“) používať na listinách, pečatiach a úradných pečiatkach len vtedy, ak obsahujú listiny uznesenie alebo rozhodnutie týchto osôb, orgánov a organizácií alebo ak osvedčujú dôležitú skutočnosť alebo oprávnenie (vysvedčenia a diplomy škôl, diplomy a udelené rady a vyznamenania udeľované Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a pod.).

(2) Listiny a pečate so štátnym znakom možno používať pri slávnostných príležitostiach v styku so zahraničnými inštitúciami, pokiaľ je to dohodnuté alebo obvyklé.

(3) Listiny, úradné pečiatky a pečate so štátnym znakom nemožno používať v bežnom písomnom styku.

§ 2

(1) Štátny znak možno použiť na označenie budov, v ktorých majú sídlo osoby, orgány a organizácie uvedené v § 1 ods. 1 a 2 zákona, a v zasadacích a rokovacích miestnostiach štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Štátny znak sa umiestňuje vždy len na čelnej strane budovy. Pokiaľ štátny znak nie je súčasťou architektonickej výzdoby, umiestni sa spravidla nad vchodom do budovy alebo po jeho pravej strane pri pohľade z budovy.

(3) Pri použití štátneho znaku na budovách nemožno štátny znak spojiť so štítkom (tabuľkou) nesúcim názov orgánu alebo organizácie; názov orgánu alebo organizácie sa umiestňuje pod štátnym znakom.

(4) Pokiaľ osoby, orgány a organizácie uvedené v § 1 ods. 1 a 2 zákona užívajú niekoľko budov, možno štátnym znakom označiť len budovu, v ktorej majú sídlo.

(5) Ak prestane budova slúžiť ako sídlo osôb, orgánov a organizácií uvedených v § 1 ods. 1 a 2 zákona, štátny znak sa sníme.

(6) V zasadacích a rokovacích miestnostiach štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa štátny znak umiestňuje na najčestnejšom mieste, spravidla uprostred čelnej steny.

(7) Štátny znak nemožno umiestniť na budovách a v miestnostiach, kde vzhľadom na ich stav by nebolo použitie štátneho znaku dôstojné.

Používanie štátnej vlajky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

§ 3

(1) Osoby, orgány a organizácie uvedené v § 1 zákona môžu štátnu vlajku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky2) (ďalej len „štátna vlajka federácie“) vyvesovať na budovách, ktoré užívajú, pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných a významných dní3) a pri ďalších oficiálnych a slávnostných príležitostiach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Pri slávnostných príležitostiach ju môžu použiť tiež na výzdobu siení na slávnostné zhromaždenie.

(2) Na znamenie štátneho smútku sa štátna vlajka federácie spustí do pol žrde alebo stožiaru.

§ 4

Ak sa pri výzdobe použijú štátna vlajka federácie a štátna vlajka Českej republiky alebo Slovenskej republiky, umiestnia sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka federácie sa umiestni napravo pri pohľade z ozdobeného objektu.

§ 5

(1) Ak sa použijú na výzdobu vedľa štátnej vlajky federácie aj štátne vlajky iných štátov, umiestni sa štátna vlajka federácie na najčestnejšom mieste. Najčestnejšie miesto je pri pohľade z ozdobeného objektu

a) pri vyvesení dvoch štátnych vlajok na pravej strane,

b) pri nepárnom počte štátnych vlajok uprostred,

c) pri párnom počte štátnych vlajok na pravej strane v prostrednej dvojici.

(2) Pri slávnostných príležitostiach medzinárodného charakteru, pri ktorých nie je obvyklé alebo účelné ustanoviť poradie čestnosti umiestnenia štátnych vlajok iných štátov, sa štátna vlajka federácie umiestni na najčestnejšom mieste a štátne vlajky iných štátov v abecednom poradí sprava do ľava pri pohľade z ozdobeného objektu. Poradie sa ustanoví podľa abecedy, pokiaľ sa nepoužije abecedné poradie v rokovacej reči medzinárodnej organizácii.

(3) V slávnostnom sprievode pri oficiálnej príležitosti musí sa štátna vlajka federácie niesť vždy na jeho čele a v súlade s pravidlami uvedenými v odsekoch 1 a 2 a v § 4.

§ 6

Pri používaní a vyvesovaní štátnej vlajky federácie sa musia dodržať tieto pravidlá

a) pri vodorovnom umiestnení smeruje modrý klin vľavo pri pohľade z ozdobeného objektu,

b) pri zvislom umiestnení je biela farba vždy vpravo pri pohľade z ozdobeného objektu,

c) štátna vlajka federácie sa vyvesuje len na čelnej strane budovy,

d) štátna vlajka federácie sa umiestňuje na verejnom priestranstve aj v krytom objekte vždy v predsedníctve zhromaždenia; stožiar pre štátnu vlajku federácie sa na verejnom priestranstve umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu,

e) štátna vlajka federácie sa vztyčuje a sníma bez prerušovania, pomaly, dôstojne; pri snímaní sa štátna vlajka federácie nesmie dotýkať zeme,

f) na štátnej vlajke federácie nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod. a nesmie sa zväzovať do ružice,

g) štátna vlajka federácie sa nesmie použiť ako trvalá dekorácia a ďalej na rôznych slávobránach, na zahalenie pomníka alebo tabule, ktoré majú byť odhalené; taktiež nie je prípustné pripevňovať štátnu vlajku federácie na vodorovný povraz alebo rahno a trvale ňou ozdobovať verejne prístupné miesta,

h) stožiar (žrď) nesmie mať žiadne ozdoby alebo príkrasy a okrem štátnej vlajky federácie na ňom nesmie byť upevnená žiadna iná štátna vlajka,

ch) pri smútočných obradoch nesmie byť štátna vlajka federácie spúšťaná spolu s rakvou do hrobu alebo žiaroviska; jej snímanie z rakvy sa musí vykonať dôstojne,

i) nesmie sa použiť štátna vlajka federácie v poškodenom alebo znečistenom stave.

§ 7

Používanie štátnej hymny Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(1) Štátnu hymnu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky4) možno hrať a spievať pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných a významných dňoch3) a pri ďalších oficiálnych a slávnostných príležitostiach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Za štátnu hymnu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa považuje melódia a spev, prípadne len melódia alebo len spev.

§ 8

Používanie štandardy prezidenta republiky

(1) Štandardu prezidenta republiky5) možno použiť

a) na označenie sídla prezidenta republiky,

b) na označenie dopravného prostriedku používaného prezidentom republiky pri oficiálnych príležitostiach.

(2) Pokiaľ prezident republiky vycestuje do zahraničia, štandarda prezidenta republiky sa sníme; pre vztyčovanie a snímanie štandardy prezidenta republiky platia primerané podmienky pre vztyčovanie a snímanie štátnej vlajky federácie.

§ 9

Používanie štátnej pečate Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Štátnu pečať Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky6) možno použiť

a) na pečatenie medzinárodných zmlúv,

b) na poverovacie listiny diplomatických zástupcov,

c) v ďalších prípadoch, pokiaľ je to obvyklé.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Štátny znak, štátnu vlajku federácie a štátnu hymnu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môžu používať združenia občanov7) a ich členovia pri medzinárodných stykoch oficiálneho charakteru. Štátny znak a štátna vlajka federácie sa môžu použiť aj na rovnošatách, športových a iných úboroch reprezentačných kolektívov aj jednotlivcov pri medzinárodných súťažiach, turnajoch, zjazdoch a festivaloch a pod.

(2) Pravidlá pre používanie štátnej vlajky federácie na úseku námornej a vnútrozemskej plavby a civilného letectva ustanovené doterajšími predpismi zostávajú nedotknuté.

(3) Vžité zvyklosti uznávané pri medzinárodných príležitostiach pre používanie štátnej vlajky federácie a štátnych vlajok iných štátov na budovách, v rokovacích sieňach, pri podpise dokumentov, pri výzdobe ubytovacích zariadení a pod. zostávajú nedotknuté.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Langoš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. II ústavného zákona č. 102/1990 Zb. o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

2) Čl. III ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

3) Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.

4) Čl. VI ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

5) Čl. IV ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

6) Čl. V ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

7) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.