Zákon č. 24/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve

Čiastka 6/1991
Platnosť od 08.02.1991 do28.02.2002
Účinnosť od 01.01.2002 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 2 ods. 2 a § 5 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marcom 1993 Predpisom č. 197/1992 Zb. sa zmenila výnimka z účinnosti na: „okrem ustanovení § 2 ods. 3 a § 5 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. májom 1992".