Zákon č. 228/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/1991
Platnosť od 24.06.1991 do31.08.2002
Účinnosť od 24.06.1991 do31.08.2002
Zrušený 370/1997 Z. z.