Vyhláška č. 179/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

(v znení č. 2/1991 Zb., 476/2000 Z. z.)

Čiastka 36/1991
Platnosť od 24.05.1991 do31.07.2009
Účinnosť od 01.01.2001 do31.07.2009
Zrušený 315/2009 Z. z.