Oznámenie č. 104/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa

(v znení č. 50/2003 Z. z.)

Čiastka 22/1991
Platnosť od 08.04.1991
Účinnosť od 18.11.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 49 ods. 1 dňom 2. septembra 1990. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 49 ods. 2 dňom 6. februára 1991.

OBSAH

ČASŤ I (Čl. 1 - Čl. 41)
ČASŤ II (Čl. 42 - Čl. 45)
ČASŤ III (Čl. 46 - Čl. 54)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.11.2002 50/2003 Z. z. Aktuálne znenie
06.02.1991 - 17.11.2002

Pôvodný predpis

06.02.1991