Zákon č. 87/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990
Účinnosť od 29.03.1990

OBSAH