Oznámenie č. 77/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o uzávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 dňom 19. februára 1982. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť 6. júnom 1988.