Oznámenie č. 76/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 52 ods. 2 dňom 13. februára 1990.