Oznámenie č. 63/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach

Čiastka 15/1990
Platnosť od 13.03.1990
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť na základe svojho článku 93 dňom 12. februára 1990.

OBSAH