Vyhláška č. 62/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

Čiastka 15/1990
Platnosť od 13.03.1990
Najbližšie účinné znenie 01.04.1990

OBSAH

62

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 2. března 1990

o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu – čtvrtého vydání v České socialistické republice

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro území České socialistické republiky závaznost Oprav a změn Československého lékopisu – čtvrtého vydání (dále jen „Opravy a změny“).1)

§ 2

Opravy a změny tvoří nedílnou součást Československého lékopisu – čtvrtého vydání.2)

§ 3

Opravy a změny jsou uloženy na krajských, okresních a městských národních výborech, v ústavech národního zdraví a v dalších organizacích, pro které je Československý lékopis – čtvrté vydání závazný.3)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opravy a změny společně vydávají ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské republiky v Avicenu, zdravotnickém nakladatelství.

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu – čtvrtého vydání v České socialistické republice.

3) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 10/1987 Sb.