Oznámenie č. 60/1990 Zb.Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.