Vyhláška č. 586/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov

(v znení č. 345/1991 Zb.)

Čiastka 97/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 27.08.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.