Vyhláška č. 585/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov

Čiastka 97/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 608/1992 Zb.

OBSAH