Vyhláška č. 580/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.1996
Zrušený 18/1996 Z. z.