Vyhláška č. 567/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

Čiastka 92/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 28.12.1990