Vyhláška č. 559/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

OBSAH