Nariadenie vlády č. 557/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 01.01.1997