Vyhláška č. 536/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl

Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.08.2008
Účinnosť od 21.12.1990 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.