Zákon č. 518/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Účinnosť od 19.12.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.12.1990 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.12.1990