Zákon č. 517/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky

(v znení č. 295/1992 Zb.)

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990 do23.07.1996
Účinnosť od 01.07.1992 do23.07.1996
Zrušený 221/1996 Z. z.