Oznámenie č. 509/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Upravenej dodatkovej dohody o technickej pomoci poskytovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom podpisu.