Oznámenie č. 508/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 49 ods. 2 dňom 1. novembra 1990.

Pôvodný predpis

17.12.1990