Zákon č. 500/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990
Účinnosť od 15.12.1990