Oznámenie č. 492/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení telegrafný poriadok

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991