Zákon č. 474/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

(v znení č. 501/1991 Zb.)

Čiastka 80/1990
Platnosť od 23.11.1990
Účinnosť od 11.12.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.12.1991 501/1991 Zb. Aktuálne znenie
01.12.1990 - 10.12.1991