Zákon č. 445/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

(v znení č. 102/2010 Z. z.)

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 01.04.2010