Oznámenie č. 442/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o každoročnej platenej dovolenke (č. 52)

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol pre Československú republiku platnosť 12. júnom 1951.