Oznámenie č. 438/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42)

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 4 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú republiku 1. júlom 1950.