Nariadenie vlády č. 422/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii

(v znení č. 131/1994 Z. z., 7/1995 Z. z.)

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 16.01.1995 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

422

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. októbra 1990

o akreditačnej komisii

Vláda Slovenskej republiky poďla § 35 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Akreditačná komisia a pracovné skupiny

§ 1

(1) Zriaďuje sa akreditačná komisia (ďalej len „komisia“) ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky1) (ďalej len „vláda“).

(2) Úlohou komisie je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť úroveň vzdelávania, vedeckej alebo umeleckej činnosti na vysokých školách a fakultách v Slovenskej republike a napomáhať jej zvyšovaniu.

(3) Komisia je oprávnená pri plnení svojich úloh2) požadovať od ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl a fakúlt potrebné informácie, podklady a súčinnosť.

§ 2

(1) Komisia sa skladá z predsedu, jeho zástupcu a ďalších členov, ktorých vymenúva z významných osobností s vysokou odbornou úrovňou a autoritou vláda na návrh ministra školstva a vedy Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl; členmi komisie môžu byť aj zahraniční odborníci. Komisia má najviac 21 členov.

(2) Členstvo v komisii je čestné a nezlučiteľné s akademickou funkciou (rektor, prorektor, dekan a prodekan).

(3) Vláda môže predsedu, jeho zástupcu a ďalších členov komisie odvolať na návrh ministra školstva a vedy Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl.

§ 3

(1) Na zabezpečenie odbornosti, objektívnosti akreditácie a nezávislého posudzovania úrovne vzdelávania, vedeckej alebo umeleckej činnosti vysokých škôl a fakúlt komisia môže zriadiť pracovné skupiny.

(2) Predsedu a členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva predseda komisie po schválení v komisii; predsedu pracovných skupín vymenúva z členov komisie. Členmi pracovných skupín môžu byť aj zahraniční odborníci. Funkcia člena pracovnej skupiny je čestná.

Činnosť komisie

§ 4

Komisia

a) vyjadruje sa k návrhom na zmeny v organizácii vysokých škôl (§ 3 a 4 zákona),

b) posudzuje spôsobilosť vysokej školy alebo fakulty konať v príslušných študijných odboroch štátne a rigorózne skúšky [§ 15 ods.1 písm. f) a § 41 zákona],

c) posudzuje spôsobilosť vysokej školy alebo fakulty uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov [§ 15 ods. 1 písm. f) zákona],

d) predkladá návrhy alebo vyjadrenia na odňatie alebo vrátenie práva vysokej škole alebo fakulte na základe posúdenia ich spôsobilosti podľa písmen b) a c).

§ 5

(1) Komisia uskutočňuje akreditačné konanie buď z vlastného podnetu spravidla v päťročných obdobiach, alebo na podnet vlády, Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rady vysokých škôl, akademického senátu vysokej školy alebo fakulty, rektora alebo dekana, orgánov študentskej samosprávy s celoslovenskou pôsobnosťou.

(2) Komisia si vyžiada podklady súvisiace s akreditačným konaním od príslušnej vysokej školy alebo fakulty, ktoré obsahujú najmä

a) ak ide o vyjadrenie podľa § 4 písm. a) úlohy, ktoré vysoká škola alebo fakulta zabezpečuje, zoznam študijných odborov, štruktúru a počet pracovníkov, štruktúru a počet študentov, finančné zabezpečenie, študijné plány, mená prednášajúcich a ich vedecko-pedagogické charakteristiky,

b) pri posudzovaní podľa § 4 písm. b) študijné plány, mená prednášajúcich a ich vedecko-pedagogické charakteristiky, finančné zabezpečenie, pri rigoróznych skúškach tiež mená pracovníkov, vedúcich dizertačných prác a ich vedecké charakteristiky a podmienky prijímania na postgraduálne štúdium,

c) pri posudzovaní podľa § 4 písm. c) zoznam členov vedeckej (umeleckej) rady vysokej školy alebo fakulty s ich vedecko-pedagogickou charakteristikou a zoznam vedných odborov, v ktorých vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov.

(3) Pracovné skupiny

a) posúdia predložené podklady a preveria nimi o tvrdzované skutočnosti na príslušnej vysokej škole alebo fakulte,

b) vypracujú hodnotiacu správu pre komisiu.

(4) Rektor alebo dekan príslušnej vysokej školy alebo fakulty a zástupca akademického senátu má právo zúčastňovat sa na akreditačnom konaní; stanovisko rektora alebo dekana a akademického senátu je samostatnou súčasťou hodnotiacej správy pracovnej skupiny.

(5) Komisia predloží

a) vláde vyjadrenie k návrhu na zmenu v organizácii vysokých škôl,3)

b) príslušnému ministerstvu (§ 5 ods. 1) návrh alebo vyjadrenie podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona,

c) akademickému senátu vysokej školy vyjadrenie k návrhu na zmenu v organizácii vysokej školy.3)

(6) Výsledky akreditačného konania komisie sú uložené na ministerstve a na príslušnej vysokej škole alebo fakulte.

(7) Komisia predloží raz za dva roky vláde správu o svojej činnosti.

§ 6

Činnosť komisie materiálne a administratívne zabezpečuje ministerstvo.


§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods. 1 zákona.

2) § 17 ods. 2 písm.a), b) a § 41 zákona.

3) § 17 ods. 2 písm a) zákona.