Nariadenie vlády č. 422/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii

(v znení č. 131/1994 Z. z.)

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 01.06.1994 do15.01.1995
Zrušený 131/2002 Z. z.

422

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. októbra 1990

o akreditačnej komisii

Vláda Slovenskej republiky poďla § 35 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Akreditačná komisia a pracovné skupiny

§ 1

(1) Zriaďuje sa akreditačná komisia (ďalej len „komisia“) ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky1) (ďalej len „vláda“).

(2) Úlohou komisie je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť úroveň vzdelávania, vedeckej alebo umeleckej činnosti na vysokých školách a fakultách v Slovenskej republike a napomáhať jej zvyšovaniu.

(3) Komisia je oprávnená pri plnení svojich úloh2) požadovať od ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl a fakúlt potrebné informácie, podklady a súčinnosť.

(4) Funkčné obdobie komisie je päť rokov.

§ 2

(1) Komisia sa skladá z predsedu, jeho zástupcu a ďalších členov, ktorých vymenúva z významných osobností s vysokou odbornou úrovňou a autoritou vláda na návrh ministra školstva a vedy Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl; členmi komisie môžu byť aj zahraniční odborníci. Komisia má najviac 21 členov.

(2) Funkciu člena komisie možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia komisie. Členstvo v komisii je čestné a nezlučiteľné s akademickou funkciou (rektor, prorektor, dekan a prodekan).

(3) Vláda môže člena komisie odvolať na návrh ministra školstva a vedy Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,

b) sú na to vážne odborné alebo morálne dôvody alebo ak stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu,

c) sa trikrát po sebe bezdôvodne nezúčastní na zasadnutí komisie.

§ 3

(1) Na zabezpečenie odbornosti, objektívnosti akreditácie a nezávislého posudzovania úrovne vzdelávania, vedeckej alebo umeleckej činnosti vysokých škôl a fakúlt komisia môže zriadiť pracovné skupiny.

(2) Predsedu a členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva predseda komisie po schválení v komisii; predsedu pracovných skupín vymenúva z členov komisie. Členmi pracovných skupín môžu byť aj zahraniční odborníci. Funkcia člena pracovnej skupiny je čestná.

Činnosť komisie

§ 4

Komisia

a) vyjadruje sa k návrhom na zmeny v organizácii vysokých škôl (§ 3 a 4 zákona),

b) posudzuje spôsobilosť vysokej školy alebo fakulty konať v príslušných študijných odboroch štátne a rigorózne skúšky [§ 15 ods.1 písm. f) a § 41 zákona],

c) posudzuje spôsobilosť vysokej školy alebo fakulty uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov [§ 15 ods. 1 písm. f) zákona],

d) predkladá návrhy alebo vyjadrenia na odňatie alebo vrátenie práva vysokej škole alebo fakulte na základe posúdenia ich spôsobilosti podľa písmen b) a c).

§ 5

(1) Komisia uskutočňuje akreditačné konanie buď z vlastného podnetu spravidla v päťročných obdobiach, alebo na podnet vlády, Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rady vysokých škôl, akademického senátu vysokej školy alebo fakulty, rektora alebo dekana, orgánov študentskej samosprávy s celoslovenskou pôsobnosťou.

(2) Komisia si vyžiada podklady súvisiace s akreditačným konaním od príslušnej vysokej školy alebo fakulty, ktoré obsahujú najmä

a) ak ide o vyjadrenie podľa § 4 písm. a) úlohy, ktoré vysoká škola alebo fakulta zabezpečuje, zoznam študijných odborov, štruktúru a počet pracovníkov, štruktúru a počet študentov, finančné zabezpečenie, študijné plány, mená prednášajúcich a ich vedecko-pedagogické charakteristiky,

b) pri posudzovaní podľa § 4 písm. b) študijné plány, mená prednášajúcich a ich vedecko-pedagogické charakteristiky, finančné zabezpečenie, pri rigoróznych skúškach tiež mená pracovníkov, vedúcich dizertačných prác a ich vedecké charakteristiky a podmienky prijímania na postgraduálne štúdium,

c) pri posudzovaní podľa § 4 písm. c) zoznam členov vedeckej (umeleckej) rady vysokej školy alebo fakulty s ich vedecko-pedagogickou charakteristikou a zoznam vedných odborov, v ktorých vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov.

(3) Pracovné skupiny

a) posúdia predložené podklady a preveria nimi o tvrdzované skutočnosti na príslušnej vysokej škole alebo fakulte,

b) vypracujú hodnotiacu správu pre komisiu.

(4) Rektor alebo dekan príslušnej vysokej školy alebo fakulty a zástupca akademického senátu má právo zúčastňovat sa na akreditačnom konaní; stanovisko rektora alebo dekana a akademického senátu je samostatnou súčasťou hodnotiacej správy pracovnej skupiny.

(5) Komisia predloží

a) vláde vyjadrenie k návrhu na zmenu v organizácii vysokých škôl,3)

b) príslušnému ministerstvu (§ 5 ods. 1) návrh alebo vyjadrenie podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona,

c) akademickému senátu vysokej školy vyjadrenie k návrhu na zmenu v organizácii vysokej školy.3)

(6) Výsledky akreditačného konania komisie sú uložené na ministerstve a na príslušnej vysokej škole alebo fakulte.

(7) Komisia predloží raz za dva roky vláde správu o svojej činnosti.

§ 6

Činnosť komisie materiálne a administratívne zabezpečuje ministerstvo.


§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Funkčné obdobie členov komisie sa končí 30. septembra 1995.


Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods. 1 zákona.

2) § 17 ods. 2 písm.a), b) a § 41 zákona.

3) § 17 ods. 2 písm a) zákona.