Nariadenie vlády č. 422/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.03.2002
Najbližšie účinné znenie 15.10.1990
Zrušený 131/2002 Z. z.

422

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. októbra 1990

o akreditačnej komisii

Vláda Slovenskej republiky poďla § 35 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Akreditačná komisia a pracovné skupiny

§ 1

(1) Zriaďuje sa akreditačná komisia (ďalej len „komisia“) ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky1) (ďalej len „vláda“).

(2) Úlohou komisie je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť úroveň vzdelávania, vedeckej alebo umeleckej činnosti na vysokých školách a fakultách v Slovenskej republike a napomáhať jej zvyšovaniu.

(3) Komisia je oprávnená pri plnení svojich úloh2) požadovať od ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl a fakúlt potrebné informácie, podklady a súčinnosť.

§ 2

(1) Komisia sa skladá z predsedu, jeho zástupcu a ďalších členov, ktorých vymenúva z významných osobností s vysokou odbornou úrovňou a autoritou vláda na návrh ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl; členmi komisie môžu byť aj zahraniční odborníci. Komisia má najviac 21 členov. Rovnakým spôsobom môže vláda vymenovať aj náhradníkov za členov komisie.

(2) Funkčné obdobie členov komisie je päť rokov. Funkciu člena komisie možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Funkcia člena komisie je čestná.

(3) Vláda môže člena komisie odvolať na návrh ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl, ak jeho konanie je v rozpore s občianskou, vedeckou (umeleckou), alebo pedagogickou cťou.

§ 3

(1) Na zabezpečenie odbornosti, objektívnosti akreditácie a nezávislého posudzovania úrovne vzdelávania, vedeckej alebo umeleckej činnosti vysokých škôl a fakúlt komisia môže zriadiť pracovné skupiny.

(2) Predsedu a členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva predseda komisie po schválení v komisii; predsedu pracovných skupín vymenúva z členov komisie. Členmi pracovných skupín môžu byť aj zahraniční odborníci. Funkcia člena pracovnej skupiny je čestná.

Činnosť komisie

§ 4

Komisia

a) vyjadruje sa k návrhom na zmeny v organizácii vysokých škôl (§ 3 a 4 zákona),

b) posudzuje spôsobilosť vysokej školy alebo fakulty konať v príslušných študijných odboroch štátne a rigorózne skúšky [§ 15 ods.1 písm. f) a § 41 zákona],

c) posudzuje spôsobilosť vysokej školy alebo fakulty uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov [§ 15 ods. 1 písm. f) zákona],

d) predkladá návrhy alebo vyjadrenia na odňatie alebo vrátenie práva vysokej škole alebo fakulte na základe posúdenia ich spôsobilosti podľa písmen b) a c).

§ 5

(1) Komisia uskutočňuje akreditačné konanie z vlastného podnetu spravidla v päťročných obdobiach, alebo na podnet vlády, Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Rady vysokých škôl, akademického senátu vysokej školy alebo fakulty, rektora alebo dekana, orgánov študentskej samosprávy s celoslovenskou pôsobnosťou.

(2) Komisia si vyžiada podklady súvisiace s akreditačným konaním od príslušnej vysokej školy alebo fakulty, ktoré obsahujú najmä

a) ak ide o vyjadrenie podľa § 4 písm. a) úlohy, ktoré vysoká škola alebo fakulta zabezpečuje, zoznam študijných odborov, štruktúru a počet pracovníkov, štruktúru a počet študentov, finančné zabezpečenie, študijné plány, mená prednášajúcich a ich vedecko-pedagogické charakteristiky,

b) pri posudzovaní podľa § 4 písm. b) študijné plány, mená prednášajúcich a ich vedecko-pedagogické charakteristiky, finančné zabezpečenie, pri rigoróznych skúškach tiež mená pracovníkov, vedúcich dizertačných prác a ich vedecké charakteristiky a podmienky prijímania na postgraduálne štúdium,

c) pri posudzovaní podľa § 4 písm. c) zoznam členov vedeckej (umeleckej) rady vysokej školy alebo fakulty s ich vedecko-pedagogickou charakteristikou a zoznam vedných odborov, v ktorých vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov.

(3) Pracovné skupiny

a) posúdia predložené podklady a preveria nimi o tvrdzované skutočnosti na príslušnej vysokej škole alebo fakulte,

b) vypracujú hodnotiacu správu pre komisiu.

(4) Rektor alebo dekan príslušnej vysokej školy alebo fakulty a zástupca akademického senátu má právo zúčastňovat sa na akreditačnom konaní; stanovisko rektora alebo dekana a akademického senátu je samostatnou súčasťou hodnotiacej správy pracovnej skupiny.

(5) Komisia predloží

a) vláde vyjadrenie k návrhu na zmenu v organizácii vysokých škôl;3) ak ide o vojenské vysoké školy vyjadrenie predloží Ministerstvu obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,4)

b) ministerstvu návrh alebo vyjadrenie podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona,

c) akademickému senátu vysokej školy vyjadrenie k návrhu na zmenu v organizácii vysokej školy.3)

(6) Výsledky akreditačného konania komisie sú uložené na ministerstve a na príslušnej vysokej škole alebo fakulte.

(7) Komisia predloží raz za dva roky vláde, ak ide o vojenské vysoké školy aj ministrovi obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, správu o svojej činnosti.

§ 6

Činnosť komisie materiálne a administratívne zabezpečuje ministerstvo.


§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods. 1 zákona.

2) § 17 ods. 2 písm.a), b) a § 41 zákona.

3) § 17 ods. 2 písm a) zákona.

4) § 30 zákona.