Nariadenie vlády č. 419/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.05.1996
Účinnosť od 15.10.1990 do31.05.1996
Zrušený 100/1996 Z. z.