Nariadenie vlády č. 407/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990
Účinnosť od 11.10.1990

OBSAH